Sie können zu Versionen der Seite wechseln, deren Inhalt Ihrem Standort entspricht.

You can switch page to the version whose content is matched to your location.

Tworzymy kompletną platformę e-commerce, odpowiadającą na potrzeby Twojego biznesu

Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Pomagamy w uzyskaniu dotacji na zakup oraz wdrożenie dedykowanych systemów wspierających sprzedaż i zarządzanie przedsiębiorstwem. Gwarantujemy kompleksową realizację dofinansowanych projektów. Wszystkie stworzone przez nas systemy uzyskały pozytywną weryfikację.

Współpracujemy z firmą K2Biznes Sp. z o.o., oferującą kompleksowe usługi prowadzące do wzrostu i rozwoju firm. Specjaliści K2Biznes posiadają ponad 10-letnie doświadczenie zapewniające fachową i profesjonalną obsługę podczas realizacji działań inwestycyjnych. W metodach pracy kadra naszego partnera wykorzystuje nowoczesne metody wspomagania, zarządzania, planowania i projektowania przedsięwzięć.

Wzmocnienie działań eksportowych w firmie I-SYSTEMS

MERCE.COM SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzmocnienie działań eksportowych w firmie MERCE.COM SPÓŁKA AKCYJNA.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0030/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2018 r. – 31.10.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 52 600,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 36 820,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim, brytyjskim i chińskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
- promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych

merce.com S.A. (dawniej: i-systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.” Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0072/16

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 02.01: Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie 02.01.02: Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 017 200,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 819 836,00 PLN

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez wsparcie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie merce.com S.A. (dawniej: i-systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) w szczególności poprzez wdrożenie systemu Business Intelligence (BI) integrującego funkcjonujące w firmie zbiory danych w narzędzia analityczne usprawniające procesy zarządcze. Projekt zakłada realizację 1 zadania: Rozwój procesów informatyzacji wewnętrznej B2E.

Rezultatem projektu będzie stworzenie dedykowanego do potrzeb firmy, autorskiego systemu BI umożliwiającego podejmowanie decyzji zarządczych i wpływających na optymalizację procesów biznesowych.

Prace B+R w firmie

merce.com S.A. (dawniej: i-systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Prace B+R w firmie I-SYSTEMS nad wypracowaniem narzędzia do automatycznej aktualizacji oprogramowania w systemach informatycznych o zróżnicowanej konfiguracji oraz metody pomiaru efektywnego czasu pracy wspierających specjalizacje inteligentne województwa opolskiego.” Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0019/17

I Oś priorytetowa: Innovations in the Economy
Measure 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 946 660,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 2 214 670,00 PLN

Celem projektu jest wzrost aktywności B+R przedsiębiorstwa merce.com S.A. (dawniej: i-systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania:

- narzędzia do automatycznej aktualizacji oprogramowania w systemach informatycznych o zróżnicowanej konfiguracji, narzędzie to będzie wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania stosowanego w podmiotach różnych gałęzi przemysłu, w tym szczególnie w branży rolno-spożywczej, budowlanej i drzewnej. Narzędzie docelowo będzie mieć postać oprogramowania i serwerów o odpowiedniej konfiguracji;

- rozwiązań w zakresie pomiaru efektywnego czasu pracy docelowo wykorzystywanego przez podmioty różnych gałęzi przemysłu, w tym szczególnie w branży rolno-spożywczej, budowlanej i drzewnej. Rozwiązanie będzie docelowo mieć postać infrastruktury sieciowej, urządzeń komunikujących się ze sobą w dobranej na etapie badań technologii bezprzewodowej oraz narzędzia informatycznego.

Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie opracowanie założeń technologicznych proponowanych rozwiązań, budowa prototypu systemu i jego przetestowanie w warunkach rzeczywistych.

Rozwój usług na rynkach zagranicznych

merce.com S.A. (dawniej: i-systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Rozwój usług firmy i-systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na rynkach zagranicznych”.

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2015 r. – 31.03.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 489 385,43 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 281 690,26 PLN

Przedmiotem projektu jest rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy. Zaplanowane w ramach projektu zadania ukierunkowane będą na wzmocnienie pozycji na rynku krajowym i wprowadzeniu produktów i usług firmy na nowe rynki zagraniczne. Projekt zakłada realizację 13 zadań: przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do wejścia na nowe rynki; aktualizacja strategii rozwoju firmy; sprzęt do webinariów; organizacja spotkań biznesowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii; przygotowanie materiałów reklamowych; promocja medialna; organizacja wydarzenia gospodarczego; transport stoisk i materiałów na targi; udział w targach Niemcy 2016, 2017; udział w targach Wielka Brytania 2016, 2017. Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej i promocji firmy merce.com S.A. (dawniej: i-systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Opolu na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu m.in. Niemiec i Wielkiej Brytanii. Cel projektu będzie realizowany przez cele szczegółowe:
- zwiększenie handlu zagranicznego,
- wzrost zatrudnienia,
- podpisanie nowych kontraktów handlowych,
- zwiększenie konkurencyjności i pozycji na rynku,
- wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych.

Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 11 kontraktów zagranicznych) i dywersyfikacja prowadzonej działalności eksportowej przekładająca się na zwiększone przychody ze sprzedaży na eksport.

Projekty UE zrealizowane w latach 2010-2014

Beneficjent Opis działania Dofinansowanie Wartość projektu
Beneficjent: HIGMA SERVICE Opis działania: Działanie 8.2 - Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu integrującego współpracę z dostawcami i klientami obsługiwanymi przez przedstawicieli handlowych. Dofinansowanie: 625 940.00 zł Wartość projektu: 894 200.00 zł
Beneficjent: Herbamedicus sp z o.o. Opis działania: Działanie 8.2 - Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspierającego procesy przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją i handlem naturalnymi preparatami. Dofinansowanie: 1 328 260.00 zł Wartość projektu: 1 987 000.00 zł
Beneficjent: HIGMA SERVICE Opis działania: Działanie 8.2 - Wzrost konkurencyjnosci HIGMA SERVICE Sp.z o.o. i kontrahentów hurtowych poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego. Dofinansowanie: 393 300.00 zł Wartość projektu: 633 000.00 zł
Beneficjent: DISTANCE Opis działania: Działanie 8.2 - Wdrożenie systemu B2B, w celu integracji procesów biznesowych pomiędzy firmą DISTANCE Sp. z o.o. Sp. komandytowa i jej kontrahentami. Dofinansowanie: 385 000.00 zł Wartość projektu: 550 000.00 zł
Beneficjent: "JAN" Katarzyna Bałdyga Opis działania: Działanie 8.2 - Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą "Jan" a Dostawcami i Odbiorcami obuwia sportowego. Dofinansowanie: 231 675.00 zł Wartość projektu: 336 550.00 zł
Beneficjent: F.H.U Agnieszka Adamek Opis działania: Działanie 8.1 - Stworzenie wortalu internetowego poświęconego tematyce alergii Mojealergie.pl Dofinansowanie: 530 867.50 zł Wartość projektu: 630 550.00 zł

Projekty UE - Ogłoszenie 1/POIG/2013

W związku z podpisaniem umowy o realizację projektu pt. “Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej I-SYSTEMS przez wdrożenie informatycznego systemu integrującego współpracę z klientami” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2, merce.com S.A. (dawniej: i-systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) poszukuje:

Firmy o profilu informatyczno-programistycznym, która podejmie się realizacji następującego zamówienia: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej merce.com S.A. (dawniej: i-systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) przez wdrożenie informatycznego systemu integrującego współpracę z klientami (zapytanie ofertowe nr 1/POIG/2013). Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2013 godz. 15.

Pliki do pobrania:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem e-mail: bądź telefonicznym (+48) 32 733 26 26 oraz na stronie i-systems.pl

Projekty UE na lata 2015-2020

Pierwsze programy z nowej puli dofinansowań zostaną uruchomione w II kwartale 2015 roku. Wszystkie firmy zainteresowane uzyskaniem środków zachęcamy do rozpoczęcia rozmów. Wczesne rozpoczęcie projektu umożliwia przygotowanie kompletnej analizy przedwdrożeniowej, która będzie podstawą części opisowej składanego wniosku.

Zostaw nam informację o swojej firmie, my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy dofinansowania odpowiadające twojemu profilowi działalności.

Zapisz się na listę konsultacji

Prosimy uzupełnić wszystkie pola.

Dziękujemy. Formularz został pomyślnie wysłany.

Strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.